1. سیدایمان پیش بین , محسن قاضی خانی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن , مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۹۱-۲۰۴
 2. امیر امیدوار , محسن قاضی خانی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , بررسی اجکتور هندسه متغیر در چرخه تبرید اجکتوری با سیال عامل R600a به منظور تعیین هندسه بهینه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۲۷-۲۳۷
 3. سیدایمان پیش بین , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , محسن قاضی خانی , بررسی اثر تغییر پارامترهای عملکردی بر رفتار شعله و توزیع دما و آنالیز اگزرژی مشعلهای کمپیچش پیشآمیخته , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۷-۲۸
 4. امیر امیدوار , محسن قاضی خانی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , شبیه سازی و بررسی پارامتری اجکتور مقیاس کوچک هندسه متغیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۲۹-۱۳۶
 5. پیمان باشی شهابی , حمید نیازمند , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 , مهندسی مکانیک امیرکبیر , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۱-۳۳
 6. پیمان باشی شهابی , حمید نیازمند , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , بررسی صحت روش تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش , مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۹-۳۳
 7. پیمان باشی شهابی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , حمید نیازمند , تحلیل عددی توزیع گازهای برگشتی و نشتی از محفظه لنگ تزریق شده به جند راهه ورودی در هر استوانه , تحقیقات موتور , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵۵-۶۵
 8. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , سید حسین سیدین , پیمان باشی شهابی , مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده , بین المللی علوم مهندسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱-۱۲
 9. علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل , بین المللی علوم مهندسی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۱۳۹-۱۴۷
 10. علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , انجلو اونوراتی , مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲
 11. علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , انجلو اونوراتی , طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی , تحقیقات موتور , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲
 12. علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , انجلو اونوراتی , بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی , مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 13. علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , انجلو اونوراتی , مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۳۹۸-۳۹۸
 14. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , تحليل عددي ميدان جريان سه بعدي حول يك كره در رينولدزهاي پايين به روش مختصات منطبق بر مرز , مواد پیشرفته در مهندسی - استقلال , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱
 15. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , حمید نیازمند , بررسي ديناميك جريان سه بعدي در داخل لوله هاي خميده , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲